Ana Sayfa

Hakkımızda

Hizmetlerimiz

Gerekli Bilgiler

Görseller

İletişim

 

.

TERİMLER SÖZLÜĞÜ_2

 

İNGİLİZCE TÜRKÇE
Abandonment of goods to customs Eşyanın gümrüğe terk edilmesi
Accompanying document/attached document Ekli belge
Ad valorem tariff Kıymet esaslı tarife (ad valorem)
Administrative arrangement İdari düzenleme
Advance-fixing certificate Ön izin belgesi
Advisory Committees on Customs Matters Gümrük Sorunları Danışma Komitesi
Applicant Başvuru sahibi
ATA carnet ATA karnesi
ATR movement certificate ATR dolaşım belgesi
Authorized consignee Yetkili alıcı
Authorized consignor Yetkili sevkiyatçı
Average Avarya
Bilateral agreement Iki taraflı antlaşma
Bill of lading Konşimento
Bill of lading Taşıma senedi
Binding tariff information Bağlayıcı tarife bilgisi
Boarding and search of ships Deniz taşıtların kontrolü
Bonded warehouse Antrepo
Bribery Rüşvet
Bulk cargo Dökme mal (ambalajsız mal )
Carrying out official inquiries İdari soruşturmanın yapılması
Cash against goods, Cash on delivery Mal mukabili ödeme
Cash voucher Kasa senedi
Certificate of origin Menşe şahadetnamesi
Certificate of specification Spesifikasyon belgesi
Certified invoice Tasdikli fatura
Charges having an effect equivalent to customs duties Eş etkili vergiler
Commercial description of goods Eşyanın ticari tanımı
Commercial goods Ticari mahiyetteki eşya
Commercial policy measures Ticaret politikası önlemleri
Commitment letter Taahhütname
Common agricultural policy Ortak tarım politikası
Community goods Topluluk eşyası
Compensating product İşlem görmüş ürün
Computer system Bilgisayar sistemi
Computerized Customs Activities Bilgisayarlı Gümrük etkinlikler (BİLGE)
Consignment Sevkiyat
Consumption product Tüketim malı
Control by the customs authorities Gümrük denetimi
Copy for return/ İade nüshası
Copyright Telif hakkı
Corruption Yolsuzluk
Counterfeit goods Taklidi mal
Countervailing duty Fark giderici vergi
Country of first destination Gideceği ilk sevk ülkesi
Country of origin Mahreç
Country of origin Menşe ülke
Customs authorities Gümrük yetkilisi
Customs border post Sınır gümrük idaresi
Customs brokers Gümrük müşaviri
Customs Code Gümrük kanunu
Customs Data Warehouse System Gümrük Veri Ambarı Sistemi (GÜVAS)
Customs debt Gümrük vergileri
Customs declaration Gümrük beyanı
Customs declaration form Gümrük beyan formu
Customs duties Gümrük vergileri
Customs enforcement Gümrük muhafaza
Customs Ethics Day Gümrük Etik Günü
Customs goods Gümrük eşyası
Customs investigator Gümrük müfettişi
Customs maritime zone Deniz gümrük bölgesi
Customs Modernization Project Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP)
Customs office Gümrük idaresi
Customs official Gümrük memuru
Customs procedure Gümrük rejimi
Customs procedures/transactions Gümrük işlemleri
Customs regime with economic impact Ekonomik etkili gümrük rejimi
Customs rules/legislation Gümrük mevzuatı
Customs status Gümrük statüsü
Customs Valuation Committee Gümrük Kıymet Komitesi
Customs warehousing Gümrük antrepo rejimi
Custons territory of the Turkey Türkiye Gümrük Bölgesi
Data processing technique Veri işleme tekniği
Date of notification Tebliğ tarihi
Declarant Beyan sahibi
Declarant Yükümlü
Declaration for transhipment Aktarma beyanı
Declaration of exportation İhracat beyanı
Declaration of release for free circulation Serbest dolaşıma giriş beyannamesi
Declaration of value Kıymet beyanı
Declared value Beyan edilen kıymet
Deferred control Ertelenmiş kontrol
Deferred payment Taksitlendirilmiş (ertelenmiş) ödeme
Delivery order Teslim emri
Delivery ship, letter of carriage İrsaliye
Description of goods Eşya tanımı
Destruction of goods Eşyanın imhası
Detailed declaration Detaylı beyan
Direct representation Doğrudan temsil
Direct tax Dolaysız vergi
Discharged document Kapatılmış belge
Discharging  declaration Gümrük beyanın kapatılması
Distortion of competition Rekabetin bozulması
Drawback of duties Vergi iadesi
Drawback system Geri ödeme sistemi
Duty due Tahakkuk eden vergi
Electronic Data Interchange (EDI) Elektronik veri değişimi
End-use Nihai kullanım
Enlarged customs territory Genişletilmiş gümrük bölgesi
Enterprise/undertaking Teşebbüs
Equivalent goods Eşdeğer eşya
EUR1 movement certificate EUR1 dolaşım belgesi
Examination of goods Eşyanın muayenesi
Exchange Değişim
Exchange control regulations Kambiyo kontrol düzenlemeleri
Exchange rate Döviz kuru oranı
Exempted from customs duty Gümrük vergisinden muaf
Exit customs Çıkış gümrüğü
Explanatory notes of tariff Tarife izahnamesi
Export certificate İhracat izin belgesi
Export duties İhracat vergileri
Export goods İhraç eşyası
Export refund İhracat iadesi
Exportation İhracat rejimi
Exportation  of goods Eşyanın ihracatı
External tariff Gümrük dış tarifesi
Favourable tariff treatment Ayrıcalıklı tarife işlemleri
Financial analyst Hesap uzmanı
Flat-rate charges Götürü usülle vergilendirme
Foreign trade policy Dış ticaret politikası
Free port Serbest liman
Free trade area Serbest ticaret bölgesi
Free warehouse Serbest antrepo
Free zone Serbest bölge
General rules for the interpretation of the tariff Tarifenin uygulanmasına ilişkin genel kurallar
General  warehouse Genel antrepo
Global quota Genel kota
Goods Eşya
Goods in the unaltered state Değişmemiş eşya
Goods released for free circulation Serbest dolaşımda bulunan eşya
Goods resulting from the processing of agricultural products İşlenmiş tarım ürünleri
Goods to be disposed Tasfiye edilecek eşya
Handling Elleçleme
Health record Sağlık karnesi
Holder of the authorization İzin hak sahibi
Holder of the procedures Rejim hak sahibi
Identical goods Aynı eşya
Import duties İthalat vergileri
Importation of goods Eşyanın ithalatı
Indirect representation Dolaylı temsil
Indirect tax Dolaylı vergi
Inland waterway transport İç sularda ulaşım
Inspecting goods carried by or on persons Kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolü
Inspection of luggage Bagajların kontrolü
Internal frontier İç sınır
Invoice Fatura
Invoice amount Fatura bedeli
Invoice price Fatura fiyatı
Inward processing Dahilde işleme rejimi
Irregularity Usülsüzlük
Irrevocable letter of credit Gayri kabili rücu akreditif
İmport certificate İthalat izin belgesi
İnspecting means of transport Nakil araçlarının kontrolü
Legal person Tüzel kişi
Manufacturer's analysis certifacate İmalatçının analiz belgesi
Manufacturing defect İmalat hatası
Means of transport Nakil aracı
Mode of transport inland Dahili taşıma şekli
Most-favoured –nation –tariff En ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesi (en cok kayrılan ülke tarifesi )
Multilateral agreement Çok yanlı antlaşma, cok taraflı antlaşma
Natural person Gerçek kişi
Non-commercial goods Ticari mahiyete olmayan eşya
Non-discriminatory customs tariff Ayrımcı olmayan gümrük tarifesi
Non-tariff barriers Tarife dışı engeller
Non-tariff common commercial policy measures Tarife dışı ticaret politikası önlemleri
Normal procedure Normal usul
Normally resident Kanuni ikametgâhı
Order bill of lading Emre yazılı konşimento
Origin rules Menşe kuralları
Original ship’s commercial, original manifest  Asıl manifesto
Outward processing Hariçte işleme rejimi
Overseas countries Denizaşırı ülkeler
Packing list Ambalaj listesi
Packing list/certificate of weight Çeki listesi
Para-tariff barriers Tarife benzeri engeller
Person established in the customs territory of the Turkey Türkiye Cumhuriyeti Gümrük bölgesinde yerleşik kişi
Physical inspection Fiziki muayene
Phytosanitary certificate Bitki sağlık sertifikası
Placing of goods under a customs procedure Eşyanın gümrük rejimine tabi tutulması
Placing of goods under customs approved treatment or use Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması
Port of unloading Boşaltma limanı
Postal customs formalities Posta işlemleri
Post-clearance examination /post-release control Sonradan kontrol
Preferential tariff treatment, Preferential tariff measure Tercihli tarife düzenlemesi, önlemleri
Presentation of goods to customs Eşyanın gümrüğe sunulması
Processed agricultural products İşlenmiş tarım ürünleri
Processing operations, processing activities İşleme faaliyetleri 
Processing under customs control Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
Product Ürün
Proforma invoice Proforma fatura (ön fatura)
Protection of intellectual and industrial property rights Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması
Protective measures Koruyucu önlemler
Quantitative import restrictions İthalat miktar kısıtlamaları
Rate of adjustment Tanzim oranı
Rate of yield Verimlilik oranı
Reduced rate of import duty İndirimli ithalat vergisi
Re-exportation of goods Eşyanın yeniden ihracı
Release for free circulation Serbest dolaşıma giriş rejimi
Release of goods Eşyanın teslimi
Repayment of duties Vergi iadesi
Replacement product İkame ürün
Return copy İade nüshası
Returned goods Geri gelen eşya
Right of representation Temsil hakkı
Sale of consignment Konsinye satış
Security certificate Teminat sertifikası
Shedule of customs duties Gümrük vergileri cetveli
Simplified procedure Basitleştirilmiş beyan usulü
Single Administrative Document (SAD) Tek İdari Belge
Smuggling Kaçakçılık
Stamp duty Damga vergisi
Standard exchange system Standart değişim sistemi
Stock record, stores accounts Stok kayıtları
Study trip, study tour İnceleme gezisi
Summary declaration Özet beyan
Supervision by the customs authorities Gümrük gözetimi
Supplier Satıcı
Suspension system Şartlı muafiyet sistemi
Tariff ceilings Tarife tavanları
Tariff classification Tarife pozisyonu
Tariff quotas Tarife kotaları
Temporary admission Geçici ithalat  rejimi
Temporary export goods Geçici ihracat eşyası
Temporary relief Geçici muafiyet
Territorial enclave İç bölge
Third country Üçüncü ülke
To draw up an invoice Fatura düzenlemek
To suspend customs duties Gümrük vergilerin askıya alınması
To tranship Aktarmak
Total quality management Toplam kalite yönetimi
Total relief Tam muafiyet
Traditional supplier Geleneksel ihracatçı (geleneksel satıcı ülke )
Transaction value method Satış bedeli yöntemi
Transferable letter of credit Devredilebilir akreditif
Transit procedure Transit rejimi
Transit security Transit teminatı
Transportation under customs seal Gümrük mührü altında taşıma
Unloading Boşaltma (tahliye )
Usual handling Mutat elleçleme
Verifying the existence and authenticity of documents Belgelerin varlığının ve gerçekliğinin kanıtlanması
Warehouse Ambar
Warehouse receipt Antrepo makbuzu
Workload İş yükü
World Customs Organisation Dünya Gümrük Örgütü
World Trade Organisation Dünya Ticaret Örgütü
Zero rate of duty Sıfır vergi oranı
Zero rate of import duty Sıfır oranlı ithalat vergisi

 

 
© copyright 2011 created by www.meykurr.com