Ana Sayfa

Hakkımızda

Hizmetlerimiz

Gerekli Bilgiler

Görseller

İletişim

 

.

TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ

 

Resmi Gazete : 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayı

BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM - Kimyasal Maddelerin İthalatının Kontrolü

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Dağıtıcı ve İşletme Müdürünün Yükümlülükleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Etiketlemede Uygulanacak Kurallar

BEŞİNCİ BÖLÜM - Ambalajlama, Depolama ve Taşıma

ALTINCI BÖLÜM - İdarenin Görevleri

YEDİNCİ BÖLÜM - Özel Hükme Tabi Maddeler

SEKİZİNCİ BÖLÜM - Diğer Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, tehlikeli kimyasalların kontrol altına alınarak olumsuz

etkilerinden çevre ve insanın korunmasına yönelik idari ve teknik usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik

a) Tehlikeli kimyasalların tespiti, sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin

usul ve esasları,

b) Tehlikeli kimyasalların üretimi, depolanması, taşınması faaliyetlerine ilişkin esasları,

c) Tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşyanın kullanımı ve piyasaya arzına ilişkin esasları,

d) Kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin usul ve esasları,

e) Tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşya iştigal olunmasına ilişkin hükümleri,

f) Kimyasallar ile tehlikeli eşyanın piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin hükümleri,

g) Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanmasına ve dağıtımına ilişkin usul ve esasları,

kapsar.

Ancak,

a) Son ürün konumunda kullanıcıya ulaşan,

1) İnsan sağlığı ve veteriner amaçlı kullanılan tıbbi müstahzarlar,

2) Kozmetikler,

3) Atık madde ve karışımları ile tehlikeli eşya atıkları,

4) Gıdalar,

5) Hayvan yemleri,

6) Pestisitler,

7) Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar ile eşya,

8) Patlayıcılık ve piroteknik etki elde etmek amacı ile piyasaya arz edilen patlayıcılar ile harp

levazımatı ve infilak malzemeleri,

b) Taşımacılığa ilişkin sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama kuralları,

bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır."

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik 2872 sayılı Çevre Kanununun 13 üncü maddesi ve 443 sayılı Çevre

Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2inci maddesinin

(j) ve (k) bentleri ve 9 uncu maddesinin (d) bendi gereğince hazırlanmıştır.

Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen terim ve kavramlardan;

Bakanlık : Çevre Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

İştigal : Tehlikeli kimyasal ve tehlikeli eşyanın üretimi, ithalatı,ihracatı, dağıtımı, taşınması,

depolanması, kullanımı faaliyetlerinden herhangi biri ile uğraşılmasını,

Üretici : Kimyasal element ve/veya bileşiklerini veya bunların karışım ve/veya çözeltilerini

kullanarak, herhangi bir yöntemle, herhangi bir formda tehlikeli kimyasal veya tehlikeli eşya

hazırlayan, bunlara ticari adını veya markasını veren gerçek ve tüzel kişiyi,

İthalatçı : Kendi ihtiyacını karşılamak veya piyasaya arz etmek üzere tehlikeli kimyasal ile

tehlikeli eşyanın ithalatını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiyi,

İhracatçı : Tehlikeli kimyasal ile tehlikeli eşyanın ihracatını gerçekleştiren gerçek ve tüzel

kişiyi,

Dağıtıcı : Tehlikeli kimyasal ile tehlikeli eşyanın üretici veya ithalatçıdan kullanıcıya

ulaşmasını teminen ara alım - satım işlemlerini yürüten gerçek ve tüzel kişiyi,

İşletme Müdürü : Tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşya ile iştigal eden tarafından bu

yönetmelik hükümlerine uygun olarak yetkili ve sorumlu kılınan, yasaların öngördüğü şartları

taşıyan kişiyi,

Piyasaya arz : Tehlikeli kimyasal ile tehlikeli eşyanın, üretimi sonrası veya ithalatında

gümrük idarelerince ilgilisine teslimi sonrası, kullanımı veya satışı amacıyla bedelli veya

bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

Piyasa Gözetimi ve Denetimi : Tehlikeli kimyasal ile tehlikeli eşyanın bu yönetmelik

hükümlerine uygunluğunun kontrol altında tutulması, denetlenmesi faaliyetini,

Ürün : Kimyasal element ve / veya bileşiklerinin veya bunların karışım ve / veya çözeltilerinin

kullanılması ile, üretici tarafından herhangi bir yöntemle, herhangi bir formda hazırlanan

madde, müstahzar ve eşyayı,

Madde : Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kararlılığını ve yapısını

etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, üretiminde kararlılığını sağlamak üzere

kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı ihtiva eden kimyasal

element ve bunların bileşiklerini,

Müstahzar : En az iki veya daha çok maddenin karışım veya çözeltilerini,

Tehlikeli Özellik : Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok

toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve

çevre için tehlikeli özellikleri,

Tehlikeli Kimyasal : Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok

toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve

çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip madde ve müstahzarları,

Patlayıcı Madde / Müstahzar : Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile

ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden

patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı,

macunumsu, jelatinimsi haldeki madde / müstahzarları,

Oksitleyici Madde / Müstahzar : Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler

ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan madde / müstahzarları,

Çok Kolay Alevlenir Madde / Müstahzar : Çok düşük parlama noktası (0°C'den düşük)

ve düşük kaynama noktasına (35°C'den düşük) sahip sıvı haldeki madde ve müstahzarlar ile

oda sıcaklığı ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki madde /

müstahzarları,

Kolay Alevlenir Madde / Müstahzar :

a)Enerji uygulaması olmadan , ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç

olarak alevlenen,

b)Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının

uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki,

c)Düşük parlama noktasına (21°C'nin altında) sahip olan sıvı haldeki,

d)Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarlarda, çok kolay alevlenir gaz yayan

madde / müstahzarları,

Alevlenir Madde / Müstahzar : Düşük parlama noktasına (21°C-55°C) sahip sıvı haldeki

madde / müstahzarları,

Çok Toksik Madde / Müstahzar : Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla

alındığında,deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya

ölüme neden olan madde / müstahzarları,

Toksik Madde / Müstahzar : Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri

yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden

olan madde / müstahzarları,

Zararlı Madde / Müstahzar : Solunduğunda ,ağız yoluyla alındığında,deri yoluyla

emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan madde

/ müstahzarları,

Aşındırıcı Madde / Müstahzar : Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden

olabilen madde ve müstahzarları,

Tahriş Edici Madde / Müstahzar : Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya

tekrarlanan emasında lokal Eritem, Eskar veya Ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı

olarak sınıflandırılmayan madde / müstahzarları,

Alerjik Madde / Müstahzar : Solunduğunda , cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede

hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda

karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan madde / müstahzarları,

Kanserojen Madde / Müstahzar : Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında , deriye nüfuz

ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran madde /

müstahzarları,

Mutajen Madde / Müstahzar : Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya deriye nüfuz

ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran

madde / müstahzarları,

Üreme İçin Toksik Madde / Müstahzar : Solunduğunda , ağız yoluyla alındığında ,

deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya

doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya

olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran madde / müstahzarları,

Çevre İçin Tehlikeli Madde / Müstahzar : Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya

birkaç unsuru için kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren madde / müstahzarları,

Tehlikeli Eşya : Üretim işlemi sonucu herhangi bir formda hazırlanmış olup son ürün

konumunda iyasaya arz edilen , kullanımı ile çevre ve insanı olumsuz yönde etkileyebilecek

tehlikeli kimyasal ihtiva eden eşyayı,

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme: Ürün geliştirmede yapısal özelliklerin, performans ve

etkinliğin belirlenmesi için yapılan bilimsel araştırmalar da dahil olmak üzere kontrollü

koşullar altında gerçekleştirilen bilimsel deney, analiz veya kimyasal araştırmayı,

Üretim Sürecinde Araştırma ve Geliştirme: Maddenin uygulama alanlarını test etmek

üzere kullanılan pilot tesis veya deneme üretimi ünitesinde gerçekleştirilen üretim sürecinde

maddenin geliştirilmesi için yapılan araştırma ve geliştirmeyi,

Polimer: Bir veya daha fazla türde monomer biriminin ardarda sıralanması ile karakterize

olan moleküllerden meydana gelen madde ile en az bir diğer monomer birimine veya diğer

reaktana kovalent bağ ile bağlanmış en az üç monomer birimini içeren ve aynı moleküler

ağırlıktaki moleküllerin bir basit ağırlıklı çoğunluğunun daha azından meydana gelen

moleküllerin bir basit ağırlıklı çoğunluğunu kapsayan maddeyi,

(Bu moleküller, molekül ağırlıklarına göre dağılmış olup, bu dağılımda molekül ağırlıklarındaki

farklılıklar monomer biriminin sayısına bağlı olup, monomer birimi polimer içinde bulunan,

reaksiyona girmiş haldeki monomeri ifade etmektedir.)

Risk: Kimyasalların kullanım şartlarında ve / veya kimyasallara maruz kalınması halinde,

kimyasalların çevre ve insan sağlığına zarar verme olasılığını ve ciddiyet derecesini,

Güvenlik: Kimyasalların kontrol altına alınamaz risk'inden uzak olmayı,

Güvenlik Bilgi Formu: Tehlikeli kimyasalların ; özelliklerine ilişkin detaylı bilgiler ile

bulunduğu işyerlerinde kimyasalın özelliğine göre alınacak güvenlik önlemleri ve kimyasalın

olumsuz etkilerinden çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren

belgeyi,

Profesyonel kullanıcı: Üreticiyi, tehlikeli kimyasal kullanan sanayiciyi, Bilimsel Araştırma Ve

Geliştirme yapan ve Üretim sürecinde Araştırma Ve Geliştirme yapan gerçek ve tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kimyasal Maddelerin İthalatının Kontrolü

Madde 5- Çevrenin korunması yönünden zararlı etkileri olduğu bilinen kimyasal maddelerin

ithalatının kontrolü yayınlanan tebliğler doğrultusunda yapılır.

Genel Koruma Görevi

Madde 6 - Tehlikeli madde ve müstahzarlarıyla iştigal edenler ilgili tebliğlerde verilen

kurallara ve bu yönetmelikte adı geçen tehlikeli maddelerden kaynaklanan ve eklerde

verilmekte olan "Özel Risk Durumları" ve bunlarla ilgili "Güvenlik Tavsiyeleri"ne etiket,

ambalajlama, depolama ile ilgili diğer hükümlere uymak zorundadırlar.

Çevreye Yığın Halinde Bırakma

Madde 7 - Tehlikeli madde ve müstahzarları, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde

ambalajlama ve depolama yapılmadan, çevreye yığın veya yığın oluşturacak şekilde

bırakılamaz.

Ancak yığılma zorunluluğu bulunduğu hallerde ilgili valiliğin izni alınarak;

a) yığma ve yığından alma işlemlerinde, madde veya ürün türü, iş kolu ve kullanma amacına

uygun yöntem, araç ve gereç kullanmak,

b) Madde veya müstahzarların çevrede olumsuz etkilere neden olacak şekilde komşu

alanlara, havaya ve sulara karışmasını önlemek için ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli

önlemleri almak,

c) Hayvanlar, bitkiler ve bunların hayat sahalarının tehlikeye sokulmaması için uygun

önlemleri almak,

şartlarıyla çevreye yığın halinde bırakmak mümkün olabilir.

Üretici ve İthalatçının Bilgi ve Beyan Verme Yükümlülüğü

Madde 8 - Ülke sınırları içinde, ilgili tebliğler ve Ek-1 kapsamında yer alan tehlikeli madde ve

müstahzarları ile iştigal edenler üretim ve fiili ithalat sonrası;

a) Bu yönetmelik ve eklerinin getirdiği hükümler çerçevesinde etiketleme, ambalajlama,

depolama ve taşıma ile ilgili kurallara uyduğunu ispat etmekle,

b) Bakanlığın talep etmesi durumunda beyanda bulunmakla,

yükümlüdür.

Beyan dosyasında bulunacak asgari bilgiler Ek-III'de verilmiştir.

Üretici ve ithalatçı gerek görüldüğünde beyan ettiği bilgilerin kanıtlarını da Bakanlığa

vermekle yükümlüdür.

Bakanlık Ek-1 kapsamında yer alan maddelerdeki değişiklikleri Yönetmeliğin 44 üncü

maddesinde oluşturulan Kimyasal Güvenlik Komisyonunun görüşleri doğrultusunda yapar.

Ek Bilgi Verme Yükümlülüğü

Madde 9 - Bakanlığın gerekli görmesi durumunda, ilgili tebliğler çerçevesinde başvuruda

bulunanlar,

a) Mevcut bilimsel bilirkişi raporlarını,

b) İlgili deney metodlarını ve kaynağını,

c) Madde ve ürünü temsi eden örneğini,

d) Etiket veya taslakları, güvenlik bilgi formlarını,

e) Beyan ettiği bilgilerin kanıtlarını,

kapsayan ek bilgiyi vermek zorundadır.

Bakanlık sunulan belgelerin yetersiz bulunması durumunda, başvurandan ilave deneyler,

testler ve bunların sonuçlarını isteyebilir.

Ürünleri Kontrol Yükümlülüğü

Madde 10 - Üretici, tehlikeli maddelere ilişkin test yöntemleri konusunda bir tebliğ çıkıncaya

kadar, geçici olarak, iştigal ettiği maddelerle ilgili verdiği beyanda belirttiği özellikleri

sağlamak için yaptığı ölçümlerde ilgili ulusal ve uluslar arası standart yöntemleri kullanmakla

yükümlüdür.

Belgeleri Hazır Bulundurma Yükümlülüğü

Madde 11 - Tehlikeli madde ve müstahzarları ile iştigal edenler, bunların piyasaya arzında,

üretimi ve ticareti ile ilgili tüm bilgileri kaydetmekle, eski bilgilerle birleştirmekle ve

incelemeye sunulacak biçimde düzenleyerek hazır bulundurmakla yükümlüdür.

Alıcının Bilgilendirilmesi

Madde 12 - Tehlikeli Kimyasallar ile tehlikeli eşyanın riskleri ve alınması gerekli güvenlik

önlemleri hakkında, tehlikeli kimyasal ve tehlikeli eşyayı piyasaya arz eden üretici, ithalatçı ve

dağıtıcı tarafından alıcı, kullanıcı ve depolayıcıların bilgilendirilmesi zorunludur.

Bu amaçla, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış etiket ve Güvenlik Bilgi

Formları kullanılır.

Güvenlik Bilgi Formlarının profesyonel kullanıcılar ile tehlikeli kimyasalları depolayanlara

iletilmesi zorunludur.

Alıcının bilgilendirilmesinden üretici, ithalatçı ve dağıtıcı müteselsilen sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dağıtıcı ve İşletme Müdürünün Yükümlülükleri

Dağıtıcının Yükümlülüğü

Madde 13 – Dağıtıcı, tehlikeli kimyasallar ile tehlikeli eşyanın alım ve satım işlerini yaparken

aşağıdaki hükümlere uymak zorundadır.

a) Dağıtıcı, üretici veya ithalatçıdan aldığı tehlikeli kimyasal ile tehlikeli eşyanın yapısal

özelliğini değiştiremez, etiket ve Güvenlik Bilgi Formlarında değişiklik yapamaz,

okunamaz duruma getiremez.

b) Tehlikeli kimyasal ile tehlikeli eşyanın, birim ambalaj miktarını değiştirerek satışa arz

etmek isteyen dağıtıcılar tehlikeli kimyasal ile tehlikeli eşyanın üreticisi tarafından

hazırlanmış etiket bilgilerini ve Güvenlik Bilgi Formlarını kullanmak ve Yönetmelik

hükümlerine uygun olarak etiketleme ve ambalajlama yapmak zorundadır.

c) Dağıtıcı, Güvenlik Bilgi Formunun kullanıcıya ulaşabilmesini sağlamak amacıyla,Türkçe

hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formunu tehlikeli kimyasalı aldığı kişiden temin ederek tehlikeli

kimyasalı sattığı kişiye vermekle, tehlikeli kimyasalı Yönetmelik hükümlerine uygun olarak

depolamak, taşımak veya taşınmasını sağlamakla, İstenmesi halinde alış ve satış ile ilgili

bilgi ve belgeler ile birlikte faturanın bir kopyasını Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

Alıcının Bilgilendirilmesi

Madde 14 – Yürürlükten kaldırılmıştır. (6 Kasım 2001 Tarih ve 24575 sayılı Resmi gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik)

İşletme Müdürünün Yükümlülükleri

Madde 15 -İşletme müdürü denetim sırasında her türlü bilgiyi vermek ve gereken kolaylığı

sağlamak zorundadır.

İşletme müdürü tehlikeli madde veya müstahzarların üretimi, depolanması, taşınması

etiketlenmesi ve ambalajlanması ile ilgili önlemleri bu Yönetmelik, hükümleri doğrultusunda

yerine getirmek zorundadır.

Bu madde ve müstahzarların üretimi sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeler konusunda

önlemler almakla, idarenin tehlikeli madde ve müstahzarlar için istediği bilgileri gerçeğe

uygun olarak hazırlamak ve saklamakla, Bu Yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılacak tebliğleri

izlemek ve uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Etiketlemede Uygulanacak Kurallar

Etiketleme Zorunluluğu

Madde 16 - Tehlikeli madde veya müstahzarları ile iştigal edenler, bunların özelliklerine göre

etiketlenmesinden sorumludur. Üreticiler, bu bölümde verilen etiketleme ile ilgili kurallara

uymak zorundadır.

Etiketlerde Bulunması Gerekli Hususlar

Madde 17 - Etiketlerde;

a) Üreticinin adı ve adresi

b) Maddenin kimyasal ve ticari adı, kapalı formülü,

c) Ürünlerin, ticari adı, amaçlanan kullanım alanları ve içeriğine giren maddelerin tehlike

sembolleri,

d) Özel tehlikelere karşı dikkat çekici, "çok şiddetli patlayıcı", "şiddetli zehir" gibi ibareler,

güvenlik tavsiyeleri (Ek-VII'e göre tehlikeli maddelere ait özel riskler ® ve güvenlik

önlemlerinin (S) ilgili olanlarını içinden seçilmiş) alınabilecek tedbirler hakkında özlü bilgiler,

e) Ek - IV'de tek tek maddeler için verilen tehlike sembollerinden ilgili olanlar,

f) Kimyasal tanımı ve etkin maddesinin yüzdesi,

g) Diğer katkı maddeleri ve en azından bunların grup tanımları,

bulundurulur.

Etiketlerde çevre ve insan sağlığı için tehlike durumları ve korunma önlemleri işaretlerle

gösterilir.Ek - IV'te verilen işaretler dışında işaret kullanılamaz.

Uyulması Gerekli Hususlar

Madde 18 - 4.9.1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü

Yönetmeliği'ne göre kanalizasyona veya sulara atılması yasak olan maddelerin etiketlerinde

bu durum açık olarak belirtilir.

Etiketlerde, "zehirsizdir", "sağlığa zararsızdır", "talimata uygun kullanılırsa zararsızdır" gibi

tehlikeye karşı kayıtsızlaştırıcı ifadeler kullanılamaz.

Paketlenmiş olarak piyasaya sürülen madde veya ürünlerde etiketler, paketlere yapıştırılmış

olmalıdır. Paketler ikinci bir ambalaj içine konuyorsa, etiket bu ambalajlar üzerine de

yapıştırılır. Ancak şeffaf ikinci ambalaj kullanıldığında, içteki etiketin net okunabilmesi

durumunda ikinci ambalaja etiket konulması zorunlu değildir.

Özellikleri yeterince bilinmeyen maddelerin etiketleri üzerine " bu maddenin çevre ve insan

sağlığı üzerindeki etkisi ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" ibaresi yazılır.

Ek - VI'da verilen kanser yapıcı maddeler listesine giren madde ve ürünlerin etiketleri

üzerine, diğer bilgilerin yanı sıra "dikkat kansere neden olabilir" ibaresi yazılır.

Etiketler, piyasaya arz edilen tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşya için Türkçe, ihraç edilen

tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşya için ihraç edilen ülkenin resmi dillerinden birinde

hazırlanır.

Aerosol Paketlerinde Etiketleme

Madde 19- Aerosol paketleri ve kaplarına yapıştırılan etiketlerde diğer bilgilerin yanı sıra,

a) "Kutu basınçlıdır", "Güneş altında bırakmayınız", "500C nin üzerindeki sıcaklıktan

koruyunuz", "Boş kutuları zorlayarak açmayınız", "Ateşe atmayınız", "Aleve veya akkor

halindeki maddelere püskürtmeyiniz".

b) Bileşimindeki yanmaya ve kolay alev almaya neden olabilecek yanıcı madde içerenler için

"yanıcıdır" veya "kolay alev alır", ibarelerin yazılması zorunludur.

Etiketleme Şartları

Madde 20- Tehlikeli madde veya müstahzarlarının etiketlerinin boyutları, ambalaj kaplarının

hacimlerine göre, aşağıda verilmiştir.

a) 0,25 litreye kadar uygun görülecek büyüklükte

b) 0,26 - 3,0 litre arası için en az 52 mm X 74 mm.

c) 3,1 - 50 litre arası için en az 74 mm X 105 mm.

d) 51 - 500 mm litre arası için en az 105 mm X 148 mm.

e) 500 litreden büyük olanlar için en az 148 mm X 210 mm.

Tehlike sembolleri, portakal sarısı zemin üzerine siyah baskı ile verilir. Her tehlike sembolü

en az 1 cm2 alana sahip olup, sembolün yapılacağı yüzeyin en az onda birini kaplar. Belli bir

tehlike sınıfı için kullanılan sembol bir başka tehlike sınıfını da içeriyorsa bu yönetmeliğin 17

nci maddesinin (e) bendinde öngörülen tehlike içermeyen sembollerinden bazıları eğer yer

müsait değilse etiketlere konmayabilir.

Etiketler, bu Yönetmelikte belirtilen hususlar dışında, sağlık, güvenlik gibi alanlardaki

Yönetmeliklerin ilgili hükümleri gereği zorunlu semboller ve bilgileri de tamamlayıcı olarak

bulundurur.

Etiketler, ambalajın bir veya birkaç yüzüne, ambalaj normal konumunda dururken etiketteki

bilgiler okunabilecek şekilde yapıştırılır. Etiketin ambalaj yüzeyine yapıştırılması, ambalaj

boyutları veya cinsi nedeniyle mümkün değilse, etiketleme ambalaja bağlı bir plaka şeklinde

yapılır. Etiketin dış etkenlerden ve ambalaj içindeki maddeden etkilenerek ambalaj üzerinden

çıkmaması, veya kullanılmışsa plakanın kopmaması için gerekli önlemler alınır.

Yanıcı ve kolay tutuşan maddelerin 0,25 litreyi geçmeyen ambalajlarının etiketlerinde,

maddenin bu özelliği ile ilgili olarak dikkat çekici ibarelerin ve alınması gerekli önlemlerin

etikete yazılması şartı aranmaz. Ancak diğer yollarla bu hususların vurgulanması zorunludur.

Kullanma Talimatı

Madde 21- Yürürlükten kaldırılmıştır. (6 Kasım 2001 Tarih ve 24575 sayılı Resmi gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik)

Güvenlik Bilgi Formu

Madde 22 - Güvenlik Bilgi Formu'nun hazırlanması ve dağıtımında aşağıdaki kurallara

uyulması zorunludur.

a) Güvenlik Bilgi Formu, Yönetmelik hükümlerine göre, tehlikeli olduğu belirlenen madde ve

müstahzar ile en az bir tehlikeli madde ihtiva eden müstahzarın üreticisi tarafından hazırlanır.

b) Profesyonel kullanıcılar tarafından talep edilmesi halinde, bu Yönetmelik hükümlerine göre

tehlikeli olarak sınıflandırılmasa dahi, işyeri ortamı maruz kalma limitleri belirlenmiş veya

çevre ve insana zarar verecek özellik gösteren maddelerden en az birini içeren

müstahzarlardan, bu tür maddelerden en az birini veya bir kaçını ayrı ayrı;

(1) 1 % (ağırlıkça) miktarda içeren gaz halinde olmayan,

(2) 0,2 %(hacimce) miktarda içeren gaz halinde olan, müstahzarın Güvenlik Bilgi Formu,

bu müstahzarın üreticisi tarafından ayrıntılı bilgiler içerecek şekilde hazırlanır ve talep edene

iletilir.

c) Güvenlik Bilgi Formu, üretici tarafından;

(1) Her tehlikeli madde, tehlikeli müstahzar veya en az bir tehlikeli madde ihtiva eden

müstahzar için ayrı ayrı hazırlanır,

(2) Teknik gelişmelere ve bilimsel araştırmalara bağlı olarak güncelleştirilir,

(3) Tehlikeli kimyasalın üretim sonrası ilk teslimatı sırasında veya mümkünse teslimat öncesi,

(4) İkinci veya takip eden teslimatlarında talep edilmesi halinde,alıcıya ücretsiz olarak yazılı

metin halinde verilir veya elektronik ortamda iletilir.

d) Güvenlik Bilgi Formu; piyasaya arz edilen kimyasallar için Türkçe, İhraç edilen kimyasallar

için ihraç edilen ülkenin resmi dillerinden birinde hazırlanır.

e) Güvenlik Bilgi Formunun yeni bilgiler ışığı altında güncelleştirilmesi halinde;

güncelleştirilmiş form, güncelleştirme tarihinin 12 ay öncesine kadar geçen sürede, tehlikeli

kimyasalın verildiği kullanıcılar ile depolayana güncelleştirme tarihini takip eden 3 ay içinde

iletilir ve formda değişiklik tarihi ve kaçıncı değişiklik olduğu belirtilir.

f) İthal edilen kimyasalların Güvenlik Bilgi Formu, ithalatçısı tarafından üreticisinden temin

edilerek, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlandıktan sonra, tehlikeli kimyasalın ilk

teslimatı sırasında veya mümkünse teslimat öncesi, İkinci veya takip eden teslimatlarında

talep edilmesi halinde alıcıya ücretsiz olarak Türkçe yazılı metin halinde verilir veya elektronik

ortamda iletilir.

g) İthal edilen kimyasalların Güvenlik Bilgi Formlarının ithalatçısı tarafından üreticisinden

temin edilememesi halinde, ithalatçı ithal ettiği kimyasallar için bu Yönetmelik hükümlerine

uygun olarak Güvenlik Bilgi formunu hazırlamakla yükümlüdür.

Güvenlik Bilgi Formunda bulunması gereken asgari bilgiler ile formun düzenlenmesinde

uyulacak usul ve esaslar Bakanlıkça yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ambalajlama, Depolama ve Taşıma

Yükümlülükler

Madde 23 - Tehlikeli madde ve müstahzarlarının ambalajlanması, depolanması, taşınması

işlerinden biri veya bir kaçı ile iştigal edenler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu işlerin

ücret karşılığı üçüncü kişi veya kuruluşlara yaptırılması durumunda da, işveren kişi veya

kuruluş, iştigal edenle birlikte müteselsilen sorumludur.

Ambalajlama Zorunluluğu

Madde 24 - Tehlikeli madde ve müstahzarlar, bu Yönetmeliğin 27 inci maddesindeki

hükümlere uyularak, normal depolama ve taşıma şartlarında, sızma, kaçak, dökülme,

bulaşma ve benzeri yollarla ambalaj dışına çıkmaları önlenecek şekilde ambalajlandıktan

sonra piyasaya arz edilebilir.

Piyasaya arz şekli özel mevzuata tabi madde ve müstahzar için, yukarıdaki hükümlere

uyulması gerekmez.

Ambalajlanmamış madde ve müstahzarların taşınması ve depolanması ile iştigal edenler,

piyasaya arz şekli özel mevzuata tabi madde ve müstahzarlar ile ilgili durumlar dışında, ilgili

idareden özel izin alınır.

Ambalajsız Taşıma ve Depolama

Madde 25 - Bir başka ürünün üretiminde hammadde,ara madde olarak kullanılacak veya

yakıt olarak piyasaya sürülmek istenen madde ve müstahzarların;

a)Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek uygun sistem ve araçlarla taşınması ve

depolanması,

b)Araç ve depo yerinin kapalı sistem olması durumlarında ambalajsız depolama ve taşımaya

izi verilebilir.

Ambalaj Kaplarının Genel Görünümü

Madde 26 - Tehlikeli madde ve müstahzarlarının içine konduğu kapların genel görünümü

aşağıdaki gibi olmalıdır.

a)Ambalajların şekli ve etiketleri, genel görünüm ve kapsamları açısından gıda maddelerinin

ambalajları ile aynı veya karıştırılabilir benzerlikte seçilemez.

b)Bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre hazırlanan etiketler ambalaj kapları üzerine uygun

olarak yerleştirilir.

Ambalajlama şartları

Madde 27 - Tehlikeli madde ve müstahzarlarının ambalaj kaplarına konulmasında Ek-V'de

verilen kurallar yanında aşağıdaki genel kurallara uyulması zorunludur.

a)Ambalajlanan madde, ambalaj kabının dışına bulaşmamalıdır.

b)Ambalaj kabı, içine konulan maddeden etkilenmemeli, onun özelliklerini değiştirmemelidir.

c)Sıvı halinde madde ve müstahzarların ambalajlanmasında, ısıl genleşmeler sonucu,

patlama, yırtılma, gibi istenmeyen durumların önüne geçilebilmesi için, kaplarda boş hacim

bırakılmalıdır.

d)Hava yolu ile taşınacak her türlü ambalaj kabının hava basıncı değişimlerinin etkisiyle

karşılaştığında dayanaklı olacak şekilde tasarlanması gerekir.

e)Maddenin ambalajlanmasında iç içe kaplar kullanılmışsa, iç kaptan dış kaba sızma

olmamalıdır. Cam, seramik gibi kırılgan malzemeden yapılmış iç kaplar ile ambalajlamada,

kırılmanın önlenmesi için iç ve dış kaplar arasında şok direncine sahip uygun destekleme

malzemeleri kullanılmalı veya benzeri önlemler alınmalıdır.

f)Birbiri ile şiddetli reaksiyon veren maddeleri taşıyan iç kaplar, aynı dış kap içinde

depolanamaz ve taşınamaz.

g)Çok tehlikeli oldukları için bir sıvı ile ıslatılarak veya seyreltilerek korunması gereken

maddelerin ambalajlanmasında, kaçakları tamamen önleyecek tasarımlar kullanılır ve yeterli

önlemler alınır.

h)Taşıma ve depolama sırasında, sıcaklığın artması, hava basıncı değişimi, çalkalanma gibi

nedenlerle, kap içindeki madde tehlikeli boyutlarda gaz oluşturuyor ve basıncı artıyorsa, fazla

gazı dışarı atarak otomatik basınç ayarlamasını sağlayacak sistemler takılmış kaplar

kullanılmalıdır. Ancak, çıkan gazın tehlikeli ve zararlı olması durumunda, tehlikeyi önleyici

başka önlemlerin alınması gerekir.

i)Ambalaj olarak kullanılacak her türlü madde, malzeme ve araç, kullanım amacına uygun

fonksiyon testlerinden geçirilir.

j)Üretici ithal ettiği veya ürettiği madde ve müstahzarın taşınmasından kaynaklanan

ambalaj malzemesinin, ilgili yönetmeliler uyarınca,en aza indirilmesi veya bertaraf

edilmesinden yükümlüdür. Üretici bu durumda sorumluluğu başkasına devredemez ve gerekli

harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

Taşıma

Madde 28 - Tehlikeli madde ve müstahzarlarının taşınması konusunda yürürlükteki mevzuat

hükümleri uygulanır.

Depolama

Madde 29 - Tehlikeli madde ve müstahzarları; özellikleri, depolamaları, ve diğer şekillerdeki

iştigalleri sırasında arz edebilecekleri tehlikenin cinsine göre EK-VIII'de verilen sınıflara

ayrılmıştır. Tehlikeli kimyasal madde ve müstahzarlarını üretenler, çevre ve insan sağlığına

zarar vermeyecek şekilde depolama yapmakla yükümlüdür. Bu maddelerin kötü amaçlı ve

veya sorumsuz kişilerin eline geçmemesi ve amaç dışında kullanılmaması için gerekli

önlemler, işletme müdürü, serbest bölgelerde serbest bölge müdürleri tarafından alınır.

Tehlikeli kimyasal madde ve müstahzarlarının konduğu depolar, depolanan maddenin

oluşturabileceği zararlar göz önüne alınarak, gerekli ısı, izolasyon, yıldırımdan koruma,

havalandırma, alarm, yangın söndürme gibi sistemler ile donatılır ve amacına uygun

malzemelerle inşa edilir.

Depolara ve bunların yakınına, depolanan madde veya müstahzarlarının yükleme, boşaltma

ve kullanımları sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karşı korunma

önlemleri ile ilgili uyarı işaretleri ve yazıları asılır.

Tehlikeli madde ve müstahzarları, ilaç, hayvan ilacı, gıda maddesi, hayvan yemi ve bunların

katkı maddeleri ile aynı depolara konulamaz.

Ek-IV'de verilen işaretlerden korozif, az zehirli ve tahriş edici, özelliği ile etiketlenmiş olan

madde ve müstahzarların depolanmasında, insan ve çevre sağlığı açısından işletmede gerekli

yerlerde uyarı levhaları bulundurulur.

Ek-IV'de verilen işaretlerden çok özelliği ile etiketlenmiş olan madde ve müstahzarlar kilitli

mekanlarda depolanır. Bunların depolanması ile sorumlu kişiler, işletme müdürü ve konu ile

ilgili personel dışındaki kişilerin bu maddelerle iştigalini önlemek için gerekli önlemleri almakla

yükümlüdür.

Akaryakıt istasyonlarında satılan madde ve müstahzarlar için kilitli mekanlarda depolama şartı

aranmaz.

ALTINCI BÖLÜM

İdarenin Görevleri

Beyanların Değerlendirilmesi

Madde 30- Bakanlık, gerek gördüğü hallerde talep ettiği Ek-1'de yer alan tehlikeli madde ve

müstahzarları ile ilgili beyanları bu yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

Denetim

Madde 31- Tehlikeli madde ve müstahzarların ticareti, üretimi, ambalaj ve etiketlenmesi,

depolanması, taşınması ile iştigal edenlerin Yönetmelik hükümlerince denetlenmesiyle

Bakanlık yetkilidir. Bakanlık, gerek görüldüğünde, söz konusu maddelerle ilgili deneylerin yurt

dışında yeniden yaptırılmasını sağlar.

Denetimler sırasında kurum, kuruluş ve işletmelerden elde edilen bilgi ve belgeler başka

amaçlar için kullanılamaz.

Fiili İthalatın kontrolü

Madde 32- İthalatının kontrolü tebliğlerle yapılan tehlikeli madde ve müstahzarların fiili

ithalatı sırasında beyan edilen bilgilere uygun nitelikte olduğu Ek: IX'da verilen kriterlere göre

değerlendirilir. Beyana uygun olmadığının tespiti halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu'nün 2 nci

maddesi gereğince durum Çevre Bakanlığına bildirilir.

Piyasanın Denetlenmesi

Madde 33- Bakanlık, piyasada bulunan tehlikeli madde ve ürünlerini, gelişigüzel örnekler

alarak veya üretici ve dağıtıcıdan örnekler isteyerek denetler.

Piyasa Denetiminin Yürütülmesi

Madde 34- Piyasanın denetlenmesinde tehlikeli madde ve müstahzarlarının bileşimi, etiketi,

güvenlik bilgi formunda bu Yönetmelik ve eklerinde verilen kurallara uyulup uyulmadığı göz

önünde bulundurulur.

Denetim yapan, üreticiyi, ithalatçıyı veya piyasayı denetlemek amacı ile örnek alırken, örnek

alma teknikleriyle ilgili Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirtilen yöntemlere uyar.

İdari Ceza Verme Yetkisi

Madde 35- Piyasa denetlenmesinde bu Yönetmelikte belirtilen hükümlerin yerine

getirilmediğinin anlaşılması durumunda, üretici ve dağıtıcının ikametgahının veya işyerinin

bulunduğu yerin mülki idari amiri, Çevre Kanunu'nün ilgili maddeleri uyarınca idari ceza

verme yetkisine sahiptir.

Alınan Örneklerin Ücreti

Madde 36- Denetleme için gerekli örnekler, üretici, tehlikeli madde ve müstahzarları iştigal

edenler tarafından denetleme makamına ücretsiz olarak verilir.

Denetlemelerde yapılan araştırma ve test harcamalarını da tehlikeli madde ve müstahzarları

ile iştigal edenler karşılar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Özel Hükme Tabi Maddeler

Asbest Kullanımı ile İlgili Hükümler

Madde 37 - Asbest lifleri ve asbest lifleri ihtiva eden topraklara ilişkin olarak aşağıdaki

hususlara uyulması zorunludur.

Amfibol grubu asbest lifleri olarak tanımlanan;

a) Krosidolit, CAS No 12001 - 28 - 4

b) Amozit , CAS No 12172 - 73 - 5

c) Antofillit , CAS No 77536 - 67 - 5

d) Aktinolit , CAS No 77536 - 66 - 4

e) Tremolit , CAS No 77536 - 68 – 6

türü asbest lifleri çıkarılamaz, üretilemez,herhangi bir ürün üretiminde ve üretim dışında

herhangi bir amaçla kullanılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz

edilemez.

Amfibol Grubu asbest liflerini ihtiva eden ürünler kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez

ve kullanılamaz.

Serpantin grubu asbest lifi olarak tanımlanan krizotil türü asbest, CAS No: 12001-29-5 ( Beyaz

asbest );

a) Oyuncakların,

b) Püskürtme yolu ile kullanılacak malzeme ve müstahzarların,

c) Perakende olarak halka satılan toz halindeki nihai ürünlerin,

d) Tütün içmek için kullanılan pipo, ağızlık, sigara filtresi gibi ürünlerin,

e) Katalitik filtreler ve Sıvılaştırılmış gaz ile çalışan katalitik ısıtıcılarda kullanılan yalıtım

gereçlerinin,

f) Boyalar ve cilalar / verniklerin,

g) Sıvılar için kullanılacak filtreler / süzgeçlerin,

h) Kaplama ağırlığının % 2 ‘ sinden fazla olacak şekilde, yol yüzey kaplamalarının,

i) Sıvalar, koruyucu kaplamalar, dolgular, sızdırmazlık malzemeleri, bağlayıcılar, zamklar,

tutkallar, yapıştırıcılar, dekoratif tozlar, ve apre malzemelerinin,

j) Yoğunluğu 1 g / cm3 ‘den az olan yalıtım veya ses geçirmezlik malzemelerinin,

k) Hava filtreleri / süzgeçleri ve doğal gaz veya havagazı isale, dağıtım ve kullanımında

kullanılan filtreler / süzgeçlerin,

l ) Plastik yer ve duvar kaplamalarının altına konacak yalıtım astarlarının,

m) Tüketiciye sunulduğunda, ortama lif yayılmasını önleyecek şekilde muameleye tabi

tutulmayan tekstil ürünlerinin,

n) Çatı keçelerinin,

üretiminde kullanılamaz.

Krizotil türü asbest liflerinin kullanım hükümlerine uymayan ürünler kullanım amacıyla

piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

Amfibol grubu asbest lifi ihtiva eden topraklar ile serpantin grubu asbest lifi ihtiva eden

topraklar çıkarılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez,

özellikle;

a) Badana ve sıva , çatı ve zemin toprağı şeklinde taban ve çatı örtüsü,

b) Yol, pekmez, çanak,çömlek yapımında katkı malzemesi,

c) Çocuk pudrası,

olarak kullanılamaz.

Asbest Kullanımı ile ilgili Kısıtlamalar

Madde 38 - Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır. (25 Temmuz 2001 tarih ve 24473 sayılı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”)

Asbestli Ürünlerin Etiketlenmesi ve Ambalajlar ile İlgili Kurallar

Madde 39 -

1. Asbest içeren bütün ürünler veya paketler aşağıda tanımlanan etiketleme kurallarına

uymalıdır.

a) Etiket en az 5 cm. yüksekliğinde 2,5 cm. genişliğinde olmalıdır.

b) Etiket iki bölümden oluşmalıdır.

- Üst kısımda (h1 = % 40 H ) siyah zemin üzerine beyaz olarak yazılmış “ a “ harfi

bulunmalıdır.

- Alt kısımda ( h2 = % 60 H) kırmızı zemin üzerine siyah veya beyaz olarak büyük harflerle

“DİKKAT ASBEST İÇERİR” ve küçük harflerle “asbest tozunun solunması sağlık için

tehlikelidir ve “güvenlik tavsiyelerini inceleyiniz cümleleri açık bir şekilde bulunmalıdır. (bkz.

1)

c) Eğer ürün krosidolit minerali içeriyorsa büyük harflerle yazılan “DİKKAT ASBEST İÇERİR”

cümlesi ” KROSİDOLİT İÇERİR - MAVİ ASBEST “ şeklinde yazılmalıdır.

d)Etiketin ürün üzerine doğrudan baskısı söz konusu ise konrastı sağlamak için etikette tek

renk kullanımı yeterlidir.

2- Önceki bölümde tanımlanan aşağıdaki kurallara uygun olarak kullanılmalıdır.

a) En küçük birimlerde bile etiket bulunmalıdır. Asbest veya asbestli bileşenler içeren

paketler aşağıda verilen şekillerden biri ile etiketlenebilir.

-Paket boyu yeterli büyüklükte ise etiket, pakete sabit bir şekilde yapıştırılır veya pakete

doğrudan baskı ile yerleştirilir.

-Paket boyu etiket yapıştırma veya doğrudan baskıya imkan vermiyorsa, etiket pakete

kopmayacak şekilde bağlanır.

c) Asbest ve asbest içeren ürünlerin paketlerinde, ürünün asbest olduğunu tanımlayan etiket

dışında uygun tehlike işaretleri ve semboller yönetmeliğe uygun olarak etiket halinde temiz,

okunaklı ve silinmeyecek şekilde hazırlanıp, paket üzerine yapıştırılmalı, basılmalı veya

bağlanmalıdır.

d) Paketlenmesi uygun olmayan asbest içeren ürünler için etiket yukarıda belirtildiği gibi

hazırlanır, ya doğrudan yapıştırılır ya baskı ile yerleştirilir ya da bağlanır.

Asbestle temas etmiş her türlü ambalaj malzemesi başka amaçla kullanılamaz. Bu tür

ambalaj malzemeleri, daha büyük bir plastik torbada biriktirilerek asbestli atıkların bertarafı

ile ilgili kurallar doğrultusunda bertaraf e dilmelidir.

Asbest Liflerinin Depolanması

Madde 40 - Asbest lifleri, depolandığı yerlerde ortama toz ve lif saçılmasını önleyecek

tedbirler alınarak, diğer tehlikeli kimyasallar ve malzemelerden ayrı olarak depolanır.

Polihalojenli Bifeniller ve Terfenillerin Kullanımı ile İlgili Hükümler

Madde 41-Polihalojenli bifenil ve terfenilleri ve bunların karışımlarını ihtiva eden malzeme ve

ürünler 1.1.1996 tarihinden itibaren kullanılamaz. Bu tarihe kadar madde 42'de verilen

kullanım kısıtlamalarına uyulur.

Polihalojenli Bifeniller ve Terfeniller ve Bunların Karışımları ile İlgili Kısıtlamalar

Madde 42-Bu maddeleri 1.1.1996 tarihine kadar kullanımlarında aşağıdaki hükümlere

uyulur:

Mono ve dikloro bifeniller hariç, poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfenilleri ve bunları ağırlıkça

% 0,1'den daha fazlasını içeren karışımlar aşağıdaki kategoriler dışında kullanılamaz.

-Kapalı sistemli elektrikli cihazlar (transformatör, resistör ve indüktor)

-Büyük yoğuşturucular (toplam ağırlığı 1 kg veya daha büyük olanlar)

-Küçük yoğuşturucular (klorür içerikleri % 43'den fazla olmayan ve % 3.5'den fazla penta ve

daha yüksek klorlanmış bifenil içermeyen poliklorobifeniller)

-Kapalı devre ısı transfer cihazlarında kullanılan ısı transfer sıvıları ( gıda, ilaç, hayvan yemi ve

diğer veterinerlik ürünlerinin işlendiği durumlar dışında)

-Yer altı kazı ekipmanları ve elektrolitik alüminyum üretimindeki cihazlarda kullanılan hidrolik

sıvılar

-Diğer ürünlere dönüştürülmek üzere başlangıç veya ara basamaklarda

Deri ile temas eden tekstil ürünlerinde polibromlu bifeniller kullanılamaz.

Civa Kullanımı ile İlgili Hükümler

Madde 43- Civa kullanımında aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur.

1/6/2000 tarihinden itibaren son ürün konumunda kullanıcıya ulaşan;

a) Düğme piller ve düğme pillerden oluşan bileşik pillerin üretiminde, pil ağırlığının

%2'sinden fazla civa,

b) bendinde belirtilen piller dışında, diğer pillerin üretiminde, pil ağırlığının

%0,0005'inden fazla civa,

c) Akümülatörlerin üretiminde, akümülatör ağırlığının %0,0005'inden fazla civa,

kullanılamaz.

Yukarıda belirtilen oranlardan fazla civa ihtiva eden pil ve akümülatörler 1/6/2000 tarihinden

itibaren kullanım amacıyla ve kullanım amacına uygun olarak cihaz ve araçların içine

yerleştirilmiş şekilde piyasaya arz edilemez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Kimyasal Güvenlik Komisyonu

Madde 44- Bakanlık başkanlığında kurulacak olan Kimyasal Güvenlik Komisyonu 443 sayılı

Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı

maddesine dayanılarak;

a) Bu Yönetmeliğin getirdiği hükümlerin işlerliğini sağlamak,

b) Ulusal ve uluslar arası bilgi değişimini sağlayarak gerekli gördüğü hükümleri

güncelleştirmek ve eksiklerini gidermek için görüş bildirmek

c) Gerekli durumlarda danışman olarak görev yapmak,

d) Tehlikeli maddelerden kaynaklanan kazalarla ilgili gerekli çalışmaları yapmak,

üzere oluşturulur.

Komisyon Oluşumu

Madde 45- Bu komisyon hukuk Müşavirliğinden 1, Bakanlık ilgili teknik dairesinden 3, Maliye

ve Gümrük bakanlığından 1, Sağlık Bakanlığından 1, tarım ve Köy İşleri Bakanlığından 1,

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından 1, ilgili üniversite birimlerinden 2, üretici ve ara

işletmeciyi temsilen Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalar

Birliğinden 1, Kimya Sanayicileri Derneğinden 1, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 1,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 1 kişi olmak üzere toplam 14 kişiden oluşur.

Komisyonun gerek görmesi halinde, çalışılan konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilciler

alınarak alt çalışma komisyonları oluşturulur.

Ücret

Madde 46- Bu komisyonlarda görevlendirilmiş kişilerden Bakanlık mensubu olmayanların

yurt içi ve yurtdışı yollukları, telif, tercüme ve hizmet ücretleri ile iaşe ve ibate giderleri Çevre

Kirliliğini Önleme Fonundan karşılanır.

Yaptırımlar

Madde 47- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre

Kanunu' nun 15' inci ve 16' ncı maddelerinde belirtilen makamlar ve 443 sayılı Çevre

Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararnameye göre Çevre

Bakanlığı tarafından gerekli işlemler yapılır. Kanunun 20., 21., 22. ve 23 üncü maddelerinde

belirtilen idari niteliğindeki cezalar ise yine Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen yetkili

makamlar tarafından verilir.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1 - Tehlikeli madde ve müstahzarlar ile iştigal edenler Yönetmeliğin yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uydurmak

zorundadır.

Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin 37 inci maddesinde kullanım alanları ve miktarları

belirlenen serpantin grubu asbest lifi, (h),(i), (j) (k), (l), (m), (n) alt bentlerinde belirtilen

ürünlerde 1/12/2002 tarihinden itibaren kullanılamaz.

Geçici Madde 3 - Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan Güvenlik Bilgi Formunun

hazırlanmasına ilişkin hükümler, ilgili tebliğin yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması ve dağıtımından sorumlu kılınan kişiler bu süre

içerisinde durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır.

Yürürlük

Madde 48-Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 49-Bu Yönetmelik Hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

EKLER

 

 
 
© copyright 2011 created by www.meykurr.com